สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “จัดพา ชุมชน/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ศึกษาดูงาน” ที่บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด

      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 จัดกิจกรรม “จัดพา ชุมชน/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ศึกษาดูงาน” ที่ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 46 คน โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


                                            คณะศึกษาดูงานฟังบรรยายประวัติบริษัทฯ

                       ตัวแทนคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของบริษัทฯ

ไทย