ผลงานความภูมิใจ 


 

 

 
 

      พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านผลิตภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จาก พณฯ พลเอกเปรม ติณศูลานนท์

 

      พ.ศ. 2532 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ การผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีไทย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


 
      พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


     
      พ.ศ. 2545 ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ISO 9001:2000 ทั้งระบบ


      
      พ.ศ. 2548 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการ SME  ดีเด่น ในโครงการ SME-KTB AWARD จากธนาคารกรุงไทย

 

      พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

      พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Best of The Best Technology Award) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      พ.ศ. 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณเสียสละและให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ การจัดการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จากอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 โดยประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก นายเจริญ พรมเสน

 

      พ.ศ. 2553 ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ISO 9001:2008 ทั้งระบบ


 

      พ.ศ. 2555 - 2556 ได้รับรางวัล TPS  ใบประกาศนียบัตรการผ่านการเข้าร่วม “โครงการยกระดับผลิตภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบโตโยต้า (TPS: Toyota Production System)” เฟส ที่ 18 ปี 2555-2556 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และพัฒนาระบบกลไก รวมถึงองค์กรความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างประเทศ

 


      พ.ศ. 2555 - 2556 ได้รับใบประกาศรับรองรถ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด เพื่อรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าวของบริษัทฯ ว่ามีการผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านความสูญเสียรวมไม่เกินร้อยละ 3 ทุกรุ่น คือ ไอ้หนุ่มไวไฟ , ปลดหนี้ , เงินมี และมารวยเงินล้าน