การล้างรถเกี่ยวนวดข้าวให้สะอาดภายใน 1 ชั่วโมง

         เพื่อทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดข้าว ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ระหว่างสายพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน หรือสายพันธุ์เดียวกัน แต่อาจมีสายพันธุ์อื่นปะปนอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยว

      วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการผสมหรือปะปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน
2.เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ของพันธุ์ข้าว ที่อาจมีขึ้นในระหว่างการเก็บเกี่ยว แล้วเกิดการร่วงหล่นลงในแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวของพันธุ์ข้าว ที่ใช้ปลูกอยู่เดิม
3.เพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณและลดปริมาณการขยายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่พึงประสงค์ ในที่นี้หมายถึง (พันธุ์ข้าวที่ไม่พึงประสงค์หรือวัชพืชที่เรียกว่าข้าวดีดข้าวเด้ง)
4.เพื่อให้ชาวนาที่ปลูกข้าวได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของรถเกี่ยวนวดข้าว และควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้
5.เพื่อร่วมกันป้องกันและกำจัดวัชพืชหรือเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์อันไม่พึงประสงค์ในนาข้าว


        วิธีการล้างรถเกี่ยวข้าวเบื้องต้น เพื่อป้องกันการการปะปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว จากแปลงนาหนึ่งไปสู่อีกแปลงนาหนึ่ง การเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาแต่ละพื้นที่จะมีสภาพแปลงนาที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ของแปลงนาและพันธุ์ข้าว รวมถึงวัชพืชชนิดต่างๆ อีกหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาปะปนกับต้นข้าวที่ทำการปลูกไว้ และยากต่อการกำจัดให้สูญพันธุ์ไปได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้นการล้างทำความสะอาดภายในของระบบต่างๆ ในตัวรถเกี่ยวข้าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่ต้องการทำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว

          

      โครงสร้างภายในตัวรถที่จะต้องล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ดังนี้

      อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการล้างรถมีดังนี้

1.ค้อนสำหรับใช้ในการในการเคาะเปิด/ปิดลิ้นข้างท่อลำเลียงข้าว

2.คีมล็อค

3.  น้ำ/ก๊อกน้ำและสายยางท่อน้ำ ใช้ในการล้างทำความสะอาด ภายในตู้นวดและภายในท่อต่างๆ

4.ปืนฉีดลม ใช้เพื่อเป่าทำความสะอาดเมล็ดข้าวที่มีตกค้างหรือติดอยู่ตามซอกมุมต่างๆ

 

          เตรียมการทำความสะอาด

      ให้ทำการเปิดฝากะโปรงบนขึ้นเพื่อทำความสะอาดภายในโดยจะใช้ระยะเวลารวมประมาณ 15 นาที

ดึงฟางที่ติดอยู่กับซี่รอบตะแกรงบนออก

นำเศษฟางป่นออกจากแผ่นทึบตะแกรงบน

เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดท่อข้าวตั้ง

เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดรางข้าวเมล็ด

เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดรางข้าวลีบและท่อข้าวลีบ

เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดท่อส่งข้าวเอียงในถังเก็บ

เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดท่อส่งข้าวขึ้นรถบรรทุก

 

       ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

      ก่อนที่จะทำการล้างทำความสะอาดในระบบห้องนวดและระบบคัดแยกทำความสะอาดควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ให้ระบบกลไกต่างๆ ทั้งหมดทำงานหมุนฟรีตัวเปล่าโดยให้เร่งรอบเครื่องยนต์เท่ากับรอบทำงานจริง หรือประมาณ 1450-1500 รอบ/นาที

2.   หลังจากให้ระบบกลไกต่างๆ ทั้งหมดทำงานหมุนฟรีตัวเปล่าผ่านไปประมาณ 10 นาที ให้ทำการปรับรอบเครื่องยนต์มาอยู่ที่ตำแหน่งรอบเดินเบาหรือประมาณ 800-950 รอบ/นาที ประมาณ 3 นาที แล้วจึงทำการดับเครื่องยนต์

3.  ให้ทำการเปิดฝากะโปรงบนขึ้นเพื่อทำความสะอาดภายใน

4.  ให้ทำการเปิดช่องถ่ายข้าวเพื่อทำความสะอาดและถ่ายข้าวที่ติดค้างอยู่ในท่อต่างๆ ออก

5.  ให้ใช้สายยางฉีดน้ำหรือใช้ปืนลมฉีดลมเข้าไปในตู้นวด โดยให้ฉีดไล่ตั้งแต่ตะแกรงบนไปหาตะแกรงล่าง ลงลึกไปจนถึงตะแกรงโยก 

6.  เปิดช่องระบายข้าวเพื่อทำความสะอาดให้เมล็ดข้าวและฟางข้าวถูกเกลียวพาหมุนออกมาด้านนอก

7.   สตาร์ทเครื่องยนต์และเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ได้ประมาณ 1200-1600 รอบ/นาที หลังจากนั้นให้ควบคุมระบบกลไกการทำงาน ของระบบตู้นวดและระบบตะแกรงโยก พร้อมกับเปิดพัดลมเป่าทำความสะอาดเพื่อให้เมล็ดข้าวและวัชพืชถูกกำจัดออก

8. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้วยังไม่สะอาด ให้ย้อนกลับไปทำข้อ 3-7 ใหม่อีกครั้ง

      เมื่อเราได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวตามข้างต้น ปัญหาเรื่องวัชพืชในนาข้าวและปัญหาของการปะปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวจะลดลง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำพันธุ์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

ไทย