บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด มีการดำเนินโครงการ TPS ภายใต้โครงการ AHRDIP ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2556 ใน Model line คลังสินค้า


                         คณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมเปิดโครงการ TPS

                            Master Trainer ของบริษัทฯ ถ่ายรูปร่วมกัน

ไทย