คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ซึ่งเน้นให้นิสิตได้ศึกษาหลักการของระบบการผลิต ในรูปแบบอัตโนมันติ โดยโอกาสนี้ คุณกิตติศักดิ์ หยกอุบล รองประธานบริษัทฯ ให้เกียรติต้อนรับคณะ และมีวิทยากรของบริษัทฯ พาคณะเดินชมไลน์ผลิต


                                 คณะนักศึกษาชมประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

                                     วิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

Undefined