นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีก่อสร้างและสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอาจารย์ รวม 73 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนต้อนรับและเป็นวิทยากร จากนั้นตัวแทนบริษัทพานักศึกษาเข้าดูงานในไลน์ผลิต


               ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

                         วิทยากรของบริษัทฯ พานักศึกษาเข้าชมไลน์ผลิต

         อาจารย์มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานกรรมการบริษัทฯ

Undefined